ملزومات آموزشی

مولاژ اسکلت بدن انسان

مولاژ اسکلت بدن انسان...

۷۷۰,۰۰۰ تومان۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

مولاژ چشم انسان

مولاژ چشم انسان

۱۶۰,۰۰۰ تومان۳۵۷,۵۰۰ تومان

مولاژ قلب انسان

مولاژ قلب انسان

۱۸۷,۰۰۰ تومان۲۵۸,۵۰۰ تومان

مولاژ مغز انسان

مولاژ مغز انسان

۲۵۸,۵۰۰ تومان۳۰۸,۰۰۰ تومان

میکروسکوپ MH-300L

میکروسکوپ MH-300L

۳۱۳,۵۰۰ تومان

میکروسکوپ MH-450L

میکروسکوپ MH-450L

۳۴۶,۵۰۰ تومان

میکروسکوپ MH-600

میکروسکوپ MH-600

۳۷۹,۵۰۰ تومان

میکروسکوپ MH-750

میکروسکوپ MH-750

۴۲۳,۵۰۰ تومان

میکروسکوپ MH-900

میکروسکوپ MH-900

۴۶۷,۵۰۰ تومان