ملزومات آموزشی

مولاژ اسکلت بدن انسان

مولاژ اسکلت بدن انسان...

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

مولاژ چشم انسان

مولاژ چشم انسان

۲۵۸,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان

مولاژ قلب انسان

مولاژ قلب انسان

۲۹۱,۰۰۰ تومان۴۳۲,۰۰۰ تومان

مولاژ مغز انسان

مولاژ مغز انسان

۴۷۳,۰۰۰ تومان۵۸۱,۰۰۰ تومان

میکروسکوپ MH-300L

میکروسکوپ MH-300L

۴۷۳,۰۰۰ تومان

میکروسکوپ MH-450L

میکروسکوپ MH-450L

۵۲۰,۰۰۰ تومان

میکروسکوپ MH-600

میکروسکوپ MH-600

۶۰۸,۰۰۰ تومان

میکروسکوپ MH-750

میکروسکوپ MH-750

۶۷۵,۰۰۰ تومان

میکروسکوپ MH-900

میکروسکوپ MH-900

۷۴۳,۰۰۰ تومان